Sova Com s.r.o.

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Chyba
  • Chyba při nahrávání RSS.
Home Návrh smlouvy

Návrh smlouvy

Email Tisk PDF


Návrh smlouvy o poskytování služeb

I.Smluvní strany

Objednatel:

 


Dodavatel:  SOVA Com s.r.o. Pod Kynclovkou 11, Praha 8, 182 00

                     II. Předmět smlouvy

1.  Předmětem smlouvy je zajištění provozu výpočetní techniky objednatele a jejího servisu na  základě počítačového vybavení odběratele.
2.  Zaškolení pracovníků odběratele v oblasti výpočetní techniky, specifikované dle požadavků objednatele.
3.  Návrhy a nákupy nové výpočetní techniky a spotřebního materiálu podle potřeb   objednatele.

III. Závazky smluvních stran

1.  Dodavatel se zavazuje zajišťovat provoz výpočetní techniky objednatele a v případě poruchy se dostavit na opravu v co nejkratší době, nejpozději do 24 h po nahlášení poruchy objednatelem, přičemž odběratel umožní dodavateli přístup do prostor, kde je výpočetní technika instalována.
2.  Zajištění provozu zahrnuje zejména:
- správu počítačové sítě
- provádět pravidelné profylaktické prohlídky výpočetní techniky a pravidelnou údržbu jak HW tak i SW. Termíny profylaxe i údržby budou domluveny tak, aby vyhovovaly provozním  podmínkám objednatele.
- instalace, aktualizace a upgrade programového vybavení
- odstraňování závad způsobených uživatelem nesprávnou manipulací s programovým nebo technickým vybavením
- pravidelné zálohování a archivaci dat pro případ jejich restaurace, dohledávání nesrovnalostí nebo řešení reklamací
- antivirovou ochranu
3.  Dodavatel nezodpovídá za legálnost instalovaných SW produktů, ale je povinen upozornit objednatele na případně zjištěné nedostatky v licencích.
4.  Objednatel se zavazuje platit dodavateli za standardní úkony služeb, jenž jsou předmětem této smlouvy, paušální poplatek ve výši uvedené v odstavci IV. této smlouvy. Paušál zahrnuje do …. h měsíčně odvedené práce. Práce nad …. h měsíčně budou brány jako nadstandardní a fakturovány navíc k paušálu.
5. Záruka na práce provedené dodavatelem a na dodané zboží se řídí ustanovením  obchodního zákoníku a občanského zákoníku. Záruční doba na provedené práce je 3 měsíce od jejího provedení, záruka na dodané zboží je nejméně 12 měsíců od převzetí tohoto zboží.
 

IV. Cena plnění

1.  Paušální měsíční poplatek byl dohodou stanoven na  …… Kč měsíčně(……..Kč/h).
Tento poplatek  je za práci a nezahrnuje žádný další objednaný materiál.
2.  Nadstandardní hodiny sazbou á …… Kč/h, budou fakturovány podle skutečně odpracovaných a dohodou odsouhlasených hodin. Žádné další příplatky za práci mimo fond normální pracovní doby  nebudou fakturovány.
3.  Paušál podle článku 1 v tomto odstavci bude objednatel platit dodavateli na základě faktury dodavatele podle data splatnosti na účet dodavatele :  151288160 / 0300
4. Cena paušálu bude po uplynutí každého roku aktualizována a to vždy k datu 1.1. následujícího roku. Výpočet paušální platby pro další období zohlední případný nárůstek VT objednatele  i výši inflace za uplynulý rok, stanovené Českým statistickým úřadem. Cena platná na další rok, bude obsahem písemného dodatku k této smlouvě.
5. K výše uvedeným částkám bude připočteno 19% DPH.

V. Sankční ujednání

1. Za nedodržení termínu se nepovažuje situace, kdy objednatel a dodavatel se v konkrétním případě vzájemně dohodli na jiném termínu.
2. Pokud objednatel nezaplatí fakturovanou částku v termínu, je povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,1% denně z neuhrazené částky.

VI.Ustanovení společná a závěrečná

1. Obě smluvní strany se zavazují mlčenlivostí o informacích, které vyplynou se vzájemné spolupráce  a které by mohly druhou stranu obchodně  poškodit.
2.Tento smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a je účinný  od podpisu smlouvy oprávněnými zástupci smluvních stran.
3.Závazky obou smluvních stran smlouvou neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.
4.Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních  stejné právní závaznosti, po jednom   pro každou smluvní stranu.

 

 

 V Praze dne: 

 

 

 

-------------------------------------------------                   -------------------------------------------
 
        z a    o  b j e d n a t e l e                                    z a    d o d a v a t e l e

Aktualizováno Středa, 26 Listopad 2008 19:04  

Anketa

Výhody IT outsourcingu spatřujete zejména: